สว.ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการของ รพ.เชียงรายฯ ให้การดำเนินการสร้างอาคารรังสีรักษาบริการผู้ป่วยมะเร็งสำเร็จสมบูรณ์และคาดจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2564 วุฒิสภา โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการต้อนรับจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะห์ และนายแพทย์ สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานนุเคราะห์ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล ตลอดทั้ง สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

โดยภารกิจของรองประธานวุฒิสภาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสองประเทศ คือ เมียนมาร์ และ สปป.ลาว รวมทั้ง มีพี่น้องชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมถึง การเข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ในส่วนของจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์จึงมีจำนวนมากและหลากหลาย เกิดความแออัดคับคั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาเฉพาะทางในหลายด้าน เช่นเดียวกันกับด้านรังสีรักษา ที่ทางโรงพยาบาลได้มีการวางแผนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ขณะนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้ว ซึ่งคาดจะสร้างแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการได้ครบวงจรในปี 2566 ที่จะถึงนี้

จากสถิติการส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดเชียงรายและพะเยา ซึ่งเป็นเขตล้านนา 3 ที่ทางจังหวัดเชียงรายกำกับดูแล ได้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ รพ.ศูนย์มะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง ในแต่ละปีถือว่ามีจำนวนมาก และมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาก็สูงเช่นกัน

ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์รังสีรักษาที่จังหวัดเชียงราย จึงเป็นการตั้งใจทำเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงต่าง ๆ ให้ได้รับการดูแลแบบครอบคลุม รอบด้านครบวงจรและทุกกระบวนงานในที่เดียว

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ อันจะนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วย รวมทั้ง การได้ออกมารับทราบสถานการณ์ รับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จึงเป็นช่องทางที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว เกิดความโปร่งใส และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทีทันใด ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค สร้างความสมดุลในบริการและงบประมาณจากภาครัฐ และจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.