รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เช้าวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทิง ที่โรงเรียนปล้องวิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยภารกิจในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเกี่ยวกับที่ดินทำกินในเขตทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ และติดตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เช่น การเร่งซ่อมแซมฝายที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย และการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค – บริโภค และการทำเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเบื้องต้นที่รวบรวมจากประชาชนทุกตำบลในพื้นที่ มีดังนี้คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีความต้องการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเดิม เช่น อ่างเก็บน้ำ หนอง คู คลอง และเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำ สระกักเก็บน้ำ เจาะบาดาล การแก้ปัญหาการตื้นเขินของแม่น้ำอิงที่ไหลผ่านอำเภอเทิง ระยะทางยาว 64 กิโลเมตร ราษฎรมีความต้องการขุดลอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร เรื่องการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในรูปแบบของ โฉนดที่ดิน สปก. คทช. ให้ครบถ้วนและเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ เป็นไปรามนโยบายในการขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงความเดือดร้อน ตลอดทั้งไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเสมอภาคด้วยความเป็นธรรมในสังคม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.