แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พุทธศักราช 2563 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย เมื่อวัน ที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2563ได้มีมติเอกฉันท์เลือก นายวิชัย เชษฐบดี บรรณาธิการ อานวยการหนังสือพิมพ์เชียงรัฐ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ วาระสองปีตั้งแต่วันที่ได้รับเลือก ดังที่ทราบกันอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ เพื่อบริหารกิจการของสภา ฯลฯ ต่อไป จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.