“ตลาดล้านเมือง” ชูพันธกิจ เพื่อเกษตรกรไทยและความเป็นที่สุดในภูมิภาค

“ตลาดล้านเมือง” ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในตลาดให้มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาจากแหล่งผลิตของเกษตรกรซึ่งถือเป็นต้นทางหรือต้นน้ำของสินค้าที่จะเข้ามาจำหน่ายยังตลาดกลาง โดยให้ความรู้กับเกษตรกรในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้บริโภค


นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียงฮาย มาร์เก็ต จำกัด

ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย ศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ใหญ่สุดในภูมิภาค มุ่งใช้ “ศรีเมืองโมเดล” ที่มีการส่งเสริมเกษตรกร ให้ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย นำมาวางจำหน่ายเองในราคาที่เป็นธรรม โดยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียงฮาย มาร์เก็ต จำกัด ผู้บริหารตลาดล้านเมือง กล่าวว่า “เราได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาการผลิตขึ้นโดยจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญการทางด้านการเกษตรกรรม ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร มาประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และให้ความรู้ต่อเกษตรกร ทางด้านการผลิตพืช การวางแผนการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สามารถผลิตสินค้าผักผลไม้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน เข้าสู่ระบบพืชที่ดี หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานคุณภาพ AGQC ของกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้เสริม และมีแผนการรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งในจังหวัดเชียงราย และบริเวณจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการตรวจร่างกายของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน”

นอกจากตลาดล้านเมืองจะเป็นตลาดกลางค้าส่งผัก ผลไม้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเกษตรกรแล้ว ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าและวัฒนธรรมล้านนา เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชื่อว่า “ตลาดล้านเมืองไนท์” ซึ่งเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยร้านค้ากว่า 1,500 ร้าน บนพื้นที่กว่า 15 ไร่

ผู้สนใจสามารถสอบถามและจองพื้นที่ได้ที่สำนักงานตลาดล้านเมือง โทร. 062-292-7755 หรือ Line@: @jianghaimarket

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.