ผลการประชุม ครม.สัญจร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยสาระสำคัญและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีมีรายละเอียดสรุป (บางส่วน) ดังนี้

1.การขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ ขอรับการสนับสนุน โดย (1) การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณถ้ำ การศึกษาความเหมาะสมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถ้ำหลวงและขุนน้ำนางนอนและชุมชนโดยรอบ การจัดทำแผนการบริหารจัดการ และขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ถนนทางเข้า ที่จอดรถ และห้องสุขา เป็นต้น (2) การพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่กว๊านพะเยา การศึกษาออกแบบถนน เขื่อนป้องกันตลิ่ง และไฟส่องสว่าง และ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายไปยังส่วนกลางของประเทศ โดยก่อสร้างจุดตรวจ/อาคารจุดตรวจ ให้มีลักษณะถาวร มั่นคง ประกอบด้วย 3.1 จุดตรวจนางฟ้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เส้นทางหลวงหมายเลข 103 และ 3.2 จุดตรวจห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เส้นทางหลวงหมายเลข 11

ข้อสั่งการ (1) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น จัดทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนที่ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณถ้ำ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนและชุมชนโดยรอบอย่างเป็นระบบ และการจัดทำแผนการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ดำเนินการ โดยในระยะแรกให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดำเนินการพัฒนาที่จอดรถและพื้นที่ค้าขาย และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 มาดำเนินการในโอกาสแรก (2) ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่กว๊านพะเยา รวมทั้งการศึกษาออกแบบถนน เขื่อนป้องกันตลิ่ง และไฟส่องสว่างเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยให้ประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 มาดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปให้พิจารณาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งกลไกร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการตามแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติ (3) ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับไปประสานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการก่อสร้างจุดตรวจ/อาคารจุดตรวจ ให้มีลักษณะถาวร มั่นคง ประกอบด้วย จุดตรวจนางฟ้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เส้นทางหลวงหมายเลข 103 และจุดตรวจห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เส้นทางหลวงหมายเลข 11 ก่อนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

2.ด้านการท่องเที่ยว ขอรับการสนับสนุน โดย (1) พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ การศึกษาออกแบบหอชมนก การศึกษาระบบนิเวศและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดโซนนิ่งและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและถนนเพื่อการท่องเที่ยว การสร้างประตูรักษาควบคุมระดับน้ำ และ (2) ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยาให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ แบบ Sport complex ประกอบด้วย ปรับปรุงสนามกีฬา อาคารต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เป็นต้น

ข้อสั่งการ (1) ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายตามที่เสนอ โดยให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้กระทรวงมหาดไทยประสานสำนักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามขั้นตอนต่อไป (2) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปศึกษาการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยาให้ได้มาตรฐานตามที่เสนอ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและความพร้อมในการดำเนินการ และรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐบาลในอนาคต

3.ด้านการค้าและการลงทุน ขอรับการสนับสนุน โดย (1) ขอความเห็นชอบในหลักการการพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก โดยการก่อสร้างอาคารด่านเพื่อรองรับระบบ CIQ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (2) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรม SMEs 4.0 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Upper Northern Food Valley) ประกอบด้วย การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาเครือข่าย การสร้างโรงงานต้นแบบ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การนำงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการผลิตอาหาร การเชื่อมโยงการตลาดและธุรกิจออนไลน์ และ (3) ขอให้มีการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ (Logistics) เชื่อมต่อจำกจังหวัดลำปาง-จังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร

ข้อสั่งการ (1) เห็นชอบในหลักการการพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปประสานกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดการก่อสร้างอาคารด่านเพื่อรองรับระบบ CIQ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งจัดทำแผนการบริหารจัดการและการเตรียมบุคลากรรองรับการเปิดด่านในอนาคต ก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป (2) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรม SMEs 4.0 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Upper Northern Food Valley) โดยให้บูรณาการกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของประเทศ และมีการสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ระบบออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้า ทั้งนี้ หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ประสานสำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (3) ให้กระทรวงพลังงานรับไปศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ (Logistics) เชื่อมต่อจากจังหวัดลำปาง-จังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ตามขั้นตอนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.