มฟล.เปิดบริการทันตกรรม “ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ”

สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561 และรุ่นที่ 2 ในชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้นในรายวิชาคลินิก ต้องฝึกปฏิบัติการกับผู้ป่วยจริงหลังจากสั่งสมความพร้อมทางด้านวิชาการมาอย่างเต็มที่ และฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองมาอย่างคล่องแคล่ว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปิด “คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์” ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยปัจจุบันคลินิกทันตกรรมได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ซึ่งคลินิกแห่งนี้เป็นทั้งสถานฝึกอบรม วิจัย และปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข

คลินิกทันตกรรม นอกจากเป็นห้องปฏิบัติการของอาจารย์ทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์แล้ว ยังเปิดให้บริการแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งการให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก ทำการตรวจรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์ โดยให้บริการในแนวคิดใหม่ คือ “ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ ให้การรักษาแบบองค์รวม ด้วยค่าบริการแบบเป็นมิตร”

ดร ณรงค์ คณบดี (1)
ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เผยถึงวิสัยทัศน์การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ของ มฟล. คือ สร้างคน สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม “การสร้างคน คือหน้าที่ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ในการผลิตทันตแพทย์ออกไปรับใช้สังคม ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำหน้าที่ทั้งสร้างคนและสร้างคุณภาพในเวลาเดียวกัน รวมกับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปากของคนในพื้นที่ ทั้งในเขตภาคเหนือตอนบนและเพื่อนบ้านในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกเหนือไปกว่านั้น คนที่จะเป็นทันตแพทย์ที่ดีได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม ไม่ได้มีหน้าที่แค่การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก แต่คือการดูแลชีวิตของคนไข้ด้วยหัวใจแห่งการบริการ โดยจุดเด่นของนักศึกษาทันตแพทย์ มฟล.ก็คือการรักษาแบบองค์รวม งานของเราไม่ได้อยู่แค่ในช่องปาก แต่ต้องดูสุขภาพโดยรวมของคนไข้หรือบริบทแวดล้อมต่างๆ ของผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรักษา นำมาวิเคราะห์วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม และนำข้อมูลจากการทำงานนำไปศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที รวมทั้งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส”

“การที่คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ตั้งอยู่ในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยเรามุ่งเน้น Interprofessional Education คือการเรียนรู้และทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้อย่างครบวงจร บัณฑิตที่จบออกไปสามารถทำงานร่วมกับสาขาวิชาอื่นได้อย่างมืออาชีพ โดยทำการฝึกปฏิบัติการภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ทันตแพทย์และอาจารย์แพทย์” ดร.ณรงค์ กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.