เรียบร้อยโรงเรียน “ลุงตู่” ให้รถไฟเชียงราย พะเยาได้ทั้งรางและด่าน

ประชุม ครม.วันเดียว 31 กรกฎาคม 2561 อนุมัติก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ และไฟเขียวด่านถาวรบ้านฮวกให้เปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ

นึกว่าต้องรอถึงชาติหน้า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงราย-พะเยา พรรคเดียวกัน “ไทยรักไทย-เพื่อไทย” ทั้งหมดก็แล้ว นายกรัฐมนตรีเป็นคนเหนือถึง 2 คน ด้วยซ้ำ ก็ยังไม่อนุมัติก่อสร้างสักที ต้องรอถึงรัฐบาลทหาร ครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงรายแล้ว

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในวาระที่ 5 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในวงเงินรวม 85,345 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี โดยดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 หรือที่ประกาศใช้ล่าสุด (ในปัจจุบันระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560) และให้ รฟท.แบ่งสัญญาในการดำเนินโครงการฯ เป็น 3 สัญญา

2.ให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณรายปี และ/หรือกระทรวงการคลัง (กค.) จัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ ทั้งนี้ เห็นชอบให้ รฟท.กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 39 (4) ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

3.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยมีสาระสำคัญของเรื่อง ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่ คค.เสนอ เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ของโครงข่ายทางรถไฟในบริเวณภาคเหนือตอนบน และเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งสินค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ อันนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (5 มิถุนายน 2561) เห็นชอบแล้ว

2.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีระยะทางรวมประมาณ 323 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่ แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านจังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ไปสิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมีวงเงินลงทุนรวม 85,345 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา

3.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางรถไฟ และสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในท้องที่ดังต่อไปนี้

ตารางเวนคืนที่ดิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.