โยธาฯ ศึกษาเหมาะสม-ออกแบบศูนย์โลจิสติกส์แม่สาย/เชียงแสน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และออกแบบ เบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่ อ.แม่สาย และเชียงแสน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องจำนวน 200 คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนครั้งแรก ที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เมื่อ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา และจะนำเสนอร่างแผนแม่บท พร้อมกับจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ จากคำกล่าวรายงานของนายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กับคำกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นของนายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย รายงานว่า การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าภายในจังหวัดเชียงราย, ทบทวนและคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าในอนาคต, จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงราย และศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท ออโรส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล กล่าวเปิดว่า เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีบทบาทเป็นศูนย์กลางระดับภาค มีหน้าที่เป็นประตูเศรษฐกิจ (Gateway) เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV และจีนตอนใต้ เป็นฐานการค้าและบริการ การลงทุน การท่องเที่ยว การเดินทางของผู้โดยสาร และการแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับกลุ่มประเทศ CLMV และจีนตอนใต้ และเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นฐานทางอุตสาหกรรมจากวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นฐานการผลิตเพื่อบริโภคทั้งภายในและการส่งออกนอกประเทศ โดยอำเภอเมืองเชียงรายมีบทบาทเป็นเมืองหลัก และสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดน 3 เมืองหลักของจังหวัด ได้แก่ เชียงแสน เชียงของ และแม่สาย ซึ่งกำหนดเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าชายแดน จากบทบาทดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ เกิดกิจกรรมและความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การขนส่งสินค้ามักจะมีค่าใช้จ่ายสูง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาและให้บริการศูนย์บริการโลจิสติกส์ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้า สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ สภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งสินค้าภายในจังหวัดเชียงราย ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าและสภาพปัญหาในปัจจุบันและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายในจังหวัดเชียงราย และระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้นศูนย์โลจิสติกส์ ในพื้นที่อำเภอแม่สาย เชียงแสน และพื้นที่บริเวณอื่นภายในจังหวัดเชียงรายที่มีศักยภาพและเหมาะสมอีก 1 พื้นที่เป็นอย่างน้อย

CLC Workshop 20180713 -final_Page_11

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.