เป็นมากกว่ารั้วของชาติ “กองทัพ” ต้องเดินด้วยท้อง

เชื่อว่าหลายท่านยังนึกสงสัยว่าทำไมเราเห็นทหารบางคนต้องมานั่งปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ แทนที่จะจับปืนฝึกรบ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกหลานตนเองจับได้ใบแดงต้องเกณฑ์มาเป็นทหาร

ก่อนหน้านั้น ดิฉันได้มีโอกาสเป็นตัวแทนหอการค้าจังหวัดพะเยาเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมความมั่นคงแห่งชาติ

คำว่า “ความมั่นคง” เราคงคิดได้เพียงภาพของทหาร กองทัพ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ก็ได้แต่คิดในใจว่า แล้วเกี่ยวอะไรกับภาคเอกชนหรือประชาชนอย่างเรา?

ในการประชุมวันนั้น ดิฉันก็ได้รับความรู้ใหม่ว่า นอกจากความมั่นคงทางทหารที่มีหน้าปกป้องคุ้มกันประเทศทั้งภัยจากในและนอกประเทศแล้ว ยังมีความมั่นคงทางการเมือง คือมีระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นระเบียบเรียบร้อย, ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และสุดท้าย คือความมั่นคงทางสังคม เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไป คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ และประชาชนอยู่ดีกินดี

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้เชิญสื่อมวลชนจากจังหวัดเชียงใหม่, พะเยา และน่าน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาค ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

DSCF9218
คณะสื่อมวลชนจากจังหวัดพะเยา

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกองทัพที่นอกเหนือไปจากความมั่นคงทางทหาร และความห่วงใยประชาชนของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและยากจน อีกทั้งยังก่อเกิดความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถต่อยอดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

ทางศูนย์ปรองดองฯ ได้นำคณะศึกษาดูงานชมโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายในค่ายฯ โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร โดยงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์การค้า Tops ใช้เป็นสถานที่บรรจุสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการ และศูนย์การค้า Tops เป็นผู้รับไปจำหน่าย โดยโครงการแรกที่เราได้ชมคือโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่ตั้งอยู่ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้กับกำลังพลและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติหรือมีฐานะยากจน โดยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีตามท้องตลาดและยังสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกด้วย อาทิ กะเพราแดง มะเขือเปราะเจ้าพระยา เป็นต้น

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินข่าวน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท โครงการฯ นี้จึงเป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล เนื่องมาจากรัฐบาลประเทศบังกลาเทศได้น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลจำนวน 3 ตัว ในปี พ.ศ.2553 เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงได้พระราชทานแพะ 50 ตัวให้แก่โครงการฯ เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

โดยแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลเป็นแพะที่มีขนาดเล็ก จุดเด่นของแพะพันธุ์นี้คือมีเนื้อและหนังมีคุณภาพ รสชาติดี ราคาแพง เหมาะกับเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนัง เนื่องจากข้อด้อยคือให้น้ำนมค่อนข้างน้อย ทางโครงการฯ จึงนำเอาแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลผสมกับพันธุ์พื้นเมืองเพื่อผลิตน้ำนม

โครงการที่สามที่เราเข้าชมคือโครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการเพาะพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อพระราชทานให้แก่ประชาชน คือปลาหมอชุมพร ปลานิล และปลาช่อน โดยทางศูนย์ฯ จะอบรมการเลี้ยงปลา ชนิดของอาหารที่ให้ ก่อนที่เกษตรกรจะนำไปเลี้ยงเพื่อประโยชน์สูงสุด

และโครงการสุดท้าย โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ การดำเนินงานโรงสีข้าว การเพาะเห็ด การปลูกมะนาว การเลี้ยงควายทำนา การเลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรครบวงจรที่ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โครงการต่างๆ ที่คณะเราได้ชมเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด โดยค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มีพื้นที่รวมกว่า 6,000 ไร่ จัดทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรวมกว่า 2,000 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กำลังพล ประชาชนชุมชนรอบค่าย นิสิตนักศึกษาที่ต้องการมาศึกษาและเรียนรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารสำหรับบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ ได้รับคุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพ รวมถึงยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าชมหรืออบรมเรียนรู้ ติดต่อศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-252465 หรือ Facebook: ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.ภาค 3 ทุกวันเวลาราชการ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ได้วัดกันที่ความเข้มแข็งของกองทัพ หากวัดกันที่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั่วทั้งสังคม (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2559)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.