CRPAO School โรงเรียนสร้างอนาคต

04

Chiang Rai Provincial Administrative Organization (CRPAO) หรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “โรงเรียน อบจ.เชียงราย” ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนกีฬา เมื่อปี 2549 จึงได้ตั้งอยู่ในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย แต่ก็ได้พัฒนามาตามลำดับภายใต้การบริหารจัดการของ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

เราได้พบเข้าพบและสัมภาษณ์ “ดร.ศราวุธ” ในตอนสายวันหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จึงได้รู้ว่าโรงเรียน อบจ.เชียงราย เป็นมากกว่าโรงเรียนทั่วๆ ไปที่เราคิด

5433
ดร.ศราวุธ สุตะวงค์

“ผมคิดว่าโลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย โรงเรียนก็จะต้องคิดใหม่และปรับตัวให้เข้ากับกาลสมัย คือต้องสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชน ให้เข้ากับความต้องการของสังคมด้วย โดยจะต้องให้ความรักก่อนให้ความรู้ ครูจะต้องเป็นผู้ที่เอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ทุกคน” ดร.ศราวุธ เริ่มต้นให้สัมภาษณ์อย่างน่าสนใจติดตาม

 

“เด็กและเยาวชนไม่ใช่จะเป็นเด็กดีเด็กเก่งด้วยกันทุกคน จะต้องมีที่เกเรบ้าง ติดเกม ติดเพื่อน ไม่ชอบเข้าเรียน เด็กกลุ่มนี้ก็ไม่มีใครอยากรับเข้าเรียน จะคัดเลือกแต่เด็กเก่งๆ เพื่อสร้างชื่อเสียง เพื่อให้ได้รับรางวัล แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรอง เรื่องสำคัญคือเราจะต้องให้โอกาสกับเด็กทุกคน เพราะเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันไป ถ้าจะวัดกันด้วยมาตรฐาน 8 สาระวิชา หลายคนคงสู้ห้องพิเศษวิทย์-คณิตไม่ได้ โรงเรียน อบจ.เชียงราย เข้าใจศักยภาพของเด็กทุกคน เปิดให้นักเรียนเลือกเรียนตาม (ลู่วิ่ง) มากถึง 14 โปรแกรมหลักสูตร ทุกคนสำเร็จได้ ไม่เฉพาะเด็กเก่งวิทย์ฯ คณิต หรือภาษาเท่านั้น เด็กทุกคนเก่งทุกรายแต่เก่งคนละด้าน เขาเก่งแตกต่างกัน ถ้าโรงเรียนเน้นแต่ห้อง 1-2-3 แล้วห้อง 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 จะเอาเขาไปไว้ที่ไหน นักเรียนที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังๆ มีแค่ 2-300 คน แล้วอีกพันแปด-สองพันคนจะให้เขาไปอยู่ที่ไหน ถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่เปลี่ยนความคิดใหม่ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่ง เกเรไปบ้าง เราก็จะต้องให้ความรักแก่เขา ให้โอกาส เพิ่มคุณภาพ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ให้เขาทุกคน นี่คือสิ่งที่ โรงเรียน อบจ.เชียงราย เป็น และภาคภูมิใจที่เป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนดังๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ มาดูงานทุกปี ปีละ 15-600 คน ส่วนด้านกีฬา นักเรียนของเราก็ติดทีมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะฟุตบอลและจักรยาน” ดร.ศราวุธ เจาะแก่นแท้ของโรงเรียนและผลงานให้เราเห็น

แล้วการให้โอกาสจะทำอย่างไร?

“เรามี 3 หลักสูตร 14 โปรแกรมวิชา หลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรปกติ ให้เด็กที่มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ อีกหลักสูตรเป็นด้านภาษา เราเน้นที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเป็นพื้นฐานในการประ-กอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สุดท้ายก็คือหลักสูตรกีฬา เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาด้านอื่นๆ ได้พัฒนาเติมเต็มศักยภาพตนเองสู่ความเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ โดยเราจะติดอาวุธให้ครูผู้สอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับวิธีการหรือกระบวนการ มากกว่าข้อมูลหรือเนื้อหา มุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักรู้ มีเหตุมีผลมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Thinking School หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา โดยสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ”

“เราต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ ไม่ใช่รับรู้ ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอนให้จำ แต่ให้เข้าใจ ครูต้องไม่เน้นการสอน แต่เน้นการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาล-ใจ คือให้ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เอาเด็กมาเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่วิชาเป็นตัวตั้ง ตามหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ Teach Less-Learn More นั่นเอง เราต้องสร้างโอกาสให้เด็ก โดยนำออนไลน์เข้ามาเสริม ไม่ต้องไปหาติวเตอร์ ไม่ต้องจ่ายเงินแพง ผมมั่นใจว่าด้วยระบบการเรียนแบบใหม่นี้จะช่วยยกระดับการศึกษาไทยให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน”

“ส่วน 14 โปรแกรมวิชา ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรู้จักตนเองและเลือกที่จะเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับตัวเอง แทนที่จะเรียนไปงั้นๆ ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ผู้ปกครองก็เช่นกัน ทุ่มเงินลงไปให้ลูกหลานเรียนจบๆ จบแล้วจะมีงานรองรับหรือไม่ ค่อยว่ากันอีกที เป็นการสูญเปล่าในการศึกษาของชาติ โรงเรียน อบจ.เชียงราย จะไม่ทำเด็ดขาด” ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย ตอกย้ำ

S__8249651

โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน

1.หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program: EP) เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
2.หลักสูตรปกติ (General Program) เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
– ห้องเรียนเตรียมแพทย์-วิศวะ (Genius Science-Math: GSM)
– ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Talented Science-Math: TSM)
– ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Talented English Program: EP)
– ห้องเรียนภาษาจีน (Talented Chinese Program: TCP)
– ห้องเรียนทั่วไป (Talented General Program: TGP)
– ห้องเรียนผู้นำแห่งการพัฒนา (Citizen Empowerment Program: CEP)
– ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่สี่เหล่าทัพ (Pre-Cadet: PCD)
– ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารธุรกิจ (Pre-Mini Master of Business Administration: Pre-Mini MBA)
– ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านธุรกิจค้าปลีก (Retail Management Program: RMP)
– ห้องเรียนเตรียมคุรุทายาท (Pre-Educator Program: PEP)
– ห้องเรียนดนตรี ศิลปะ การแสดง (Performing Art Program: PAP)
– ห้องเรียนการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (Smart Chef Program: SCP)
– ห้องเรียนเตรียมพาณิชย์นาวี (Merchant Marine Program: MMP)
3.หลักสูตรอัจฉริยะภาพทางด้านกีฬา (Excellent Sports: E-Sport)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5371-7788

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.