อนาคตท่องเที่ยวเชียงราย ผลกระทบ Climate Change

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA STAR RC) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย: การกำหนดบริบทของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อทราบถึงโครงสร้างห่วงโซ่ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Supply Chain) ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และทราบถึงปัจจัยกดดันด้านภูมิอากาศต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการเผชิญ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย บูติก ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มารี โรเซตติ ที่ปรึกษาโครงการจาก GIZ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

โดยการประชุมในช่วงเช้า ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ตัวแทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายผ่านแผนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ไม่เพียงส่งผลต่อการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ด้วยเนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีการพึ่งพิงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จึงต้องมีการกำหนดทิศทางเพื่อสร้างภูมิต้านทานและการจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวในจังหวัดเชียงราย พบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาจสรุปได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีการพึ่งพิงช่วงเวลาที่สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม รวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสูง จึงเป็นอีกปัจจัยความเสี่ยงในอนาคตเมื่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จึงเป็นอีกเงื่อนไขใหม่ที่จังหวัดเชียงรายจะต้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะได้รับในอนาคต รวมไปถึงการสร้างสิ่งดึงดูดใจทางด้านอื่นนอกเหนือไปจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานที่ดูแลและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในเรื่องสถานการณ์ ทิศทาง และแนวโน้มของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยนายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.