“วันชัย” ชูนโยบาย นครเชียงราย 4.0

 

DSC_3684_resizeในการแถลงข่าวที่สถานีขนส่งใหม่ใจกลางเมือง (Downtown) ถนนประสพสุข ซึ่งจะเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนมกราคมปีหน้านั้น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาตามแผนแม่บท 20 ปี ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2544 และเมื่อปีที่แล้วยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำโครงการพัฒนาผังแม่บท ระบบเมืองจำลองสามมิติในการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นอีก ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  เทศบาลนครเชียงรายจึงกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองให้เป็นนครเชียงราย 4.0 เช่นกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยบริหารเมือง การจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวที่มีโครงข่ายการขนส่งมวลชนที่ได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจรเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างเอกลักษณ์ของเมืองที่โดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวนครเชียงรายมีรายได้มากขึ้นและมีความสุข

            นายวันชัยยังได้ให้รายละเอียดโครงการต่างๆ ในการพัฒนาเมือง ตั้งแต่โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม, โครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน, โครงการสร้างระบบขนส่งโดยใช้รถโค้ชเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว, โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก, โครงการเส้นทางจักรยานส่งเสริมเชิงสุขภาพ, โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ มายังถนนประสพสุข, โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน, โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมล้านนา, โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดภายใต้ชื่อ “คีรีชัย ยามะ”, โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย, โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม, โครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาและสวนสมุนไพร, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการและจะดำเนินการจริงในทุกๆ ด้าน ตลอดจนยังคงเดินหน้าพัฒนาเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย, กองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครเชียงราย

            นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยอีกด้วยว่า ในปีงบประมาณหน้า เทศบาลได้เตรียมดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเชียงรายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน งบประมาณ 322 ล้านบาท จัดทำสกายวอล์คชมทัศนียภาพ “คีรีชัย ยามะ” งบประมาณ 15 ล้านบาท, ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วเมืองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมห้องควบคุมระบบ งบประมาณ 20 ล้านบาท, พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป งบประมาณ 22 ล้านบาท, ปรับปรุงระบบการผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค งบประมาณ 45 ล้านบาทเศษ เป็นต้น

สุดท้าย นายวันชัย จงสุทธานามณี ย้ำว่า เทศบาลนครเชียงรายมุ่งมั่นจะพัฒนาเมืองเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนทั้ง 64 ชุมชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการเชิดชูรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกภาคส่วนและการประสานงานภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้เพื่อรองรับ Thailand 4.0 และให้เชียงรายเป็นนครแห่งความสุข 4.0

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.